Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.4designers.pl

ForDesigners  to sklep internetowy, dostępny w domenie 4designers.pl , prowadzony przez firmę VENDOFLOOR Sp.z o.o. ul. Hoża 86 / 410, 00-682 Warszawa, Polska , wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki, NIP: 7010943238, REGON: 384244109, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: biuro@vendofloor.pl

 

 1. VENDOFLOOR Sp.z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową dostępną w domenie: 4designers.pl

 

 1. Klienci mają możliwość korzystania z domeny: 4designers.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w 4designers.pl (zwaną dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na 4designers.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z VENDOFLOOR Sp.z o.o. ul Hoża 86 / 410, 00-682 Warszawa, dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie e-mail na adres sklepu: biuro@vendofloor.pl pisząc oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których VENDOFLOOR Sp.z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

 1. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w 4designers.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a VENDOFLOOR Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez 4designers.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

 

 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w 4designers.pl , może dokonać wyłącznie osoba, która jest upoważniona do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z 4designers.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

 1. Wszystkie produkty dostępne w 4designers.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych 4designers.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub jest dostarczona w formie tradycyjnej.

 

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w pliku Transport i wysyłka znajdującym się w serwisie 4designers.pl
 2. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a VENDOFLOOR Sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w 4designers.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w 4designers.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 

 1. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach 4designers.pl, VENDOFLOOR Sp. z o.o. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w 4designers.pl produkt, w tym za koszty dostawy. Możliwe są następujące formy płatności:
 • przelewem tradycyjnym – forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą mailową fakturę proforma wraz z danymi bankowymi do dokonania płatności. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Vendofloor, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

 • PRZELEWY24 – klient w momencie finalizacji zamówienia zostaje przekierowany do serwisu, który umożliwia dokonanie płatności za zamówienie

Więcej informacji dotyczących form płatności znajduje się w zakładceFormy Płatności

 

 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w 4designers.pl, VENDOFLOOR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 

 1. Czas realizacji zamówienia

– w przypadku paneli podłogowych i akcesoriów nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy,

– po złożeniu zamówienia Dział Obsługi Klienta sklepu 4designers.pl skontaktuje się drogą mailową, przedstawiając oreintacyjny czas realizacji zamówienia

Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Transport i wysyłka.

 

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach 4designers.pl Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta

 

 1. VENDOFLOOR Sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, pisząc e-mail na adres biuro@vendofloor.pl, lub w formie pisemnej na adres VENDOFLOOR Sp. z o.o.podany w górnej części Regulaminu, na koszt VENDOFLOOR Sp. z o.o., po wcześniejszym nadaniu numeru zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru zgłoszenia.

 

 1. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że VENDOFLOOR Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez VENDOFLOOR Sp. z o.o. albo VENDOFLOOR Sp. z o.o. nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 

 1. VENDOFLOOR Sp. z o.o.rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni VENDOFLOOR Sp. z o.o.nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi VENDOFLOOR Sp. z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu 4designers.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu 4designers.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

 1. Podane przez Klientów dane osobowe VENDOFLOOR Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności. Klient dokonujący zakupu w VENDOFLOOR Sp. z o.o. wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w4.designers.plAdres e-mail będzie przetwarzany przez VENDOFLOOR Sp. z o.o.oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o  4designers.pl.

 

 1. VENDOFLOOR Sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach 4designers.pl,. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez VENDOFLOOR Sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w 4designers.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

 1. Klient przy pierwszym logowaniu w 4designers.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z VENDOFLOOR Sp. z o.o.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez VENDOFLOOR Sp. z o.o. w ramach 4designers.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.